สินเชื่อกรุงไทยเอนกประสงค์ ให้ยืม 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทย ให้กู้ 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีบัญชี ธ.กรุงไทยก็สมัครได้

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้ ทางธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่อ Smart Money

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ คนค้ำป ระกัน

 

อ่าน  >>  บัวหลวงสุขใจ ของกรุงเทพ ให้ยืม 15,000 – 1,000,000 ไม่มีค้ำ ลดต้นลดดอก อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

 

วงเงินกู้ที่ขอได้

 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น
 • เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท
 2. ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ต้องไม่มีประวัติเสียห ายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

 • สินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้
 • ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตั วประชาช น
 2. สำเนาทะเบีย นบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน
 6. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 7. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

วิธีชำระเงินกู้

 1. ชำระโดยไปที่สาขาธนาคารโดยตรง
 2. ชำระผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือ Internet Banking
 3. ชำระผ่าน ตู้ ATM

 

หมายเหตุ : ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเชื่อ

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

 

>> อ่านข่าวสินเชื่อ เงินยืมฉุกเฉินอื่นๆ คลิกที่นี่ <<

 

ไทยเครดิต ให้ยืม 50,000 ผ่อนน้อย 500 ต่อเดือน ให้กู้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ