ม.39-40 ขยายวันยื่นทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้โอกาสให้กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น สามารถ “ยื่นทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ใช้วิธีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สำหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิมีดังนี้

  • โหลดแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่
  • ปริ้นแบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป้นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

  • กลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) สมัครมาตรา 40 ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • กลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และอีก 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564