ขั้นตอน การขออนุมัติเงินกู้ยืม 10,000 มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

การขออนุมัติเงินกู้ยืม 10,000 มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 

ขั้นตอนการจองสิทธิ

ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo

 • สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

 • ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
  *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 • สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม *

*แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

 

ขั้นตอนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 

กดที่ รูป Pop-up

 

หรือ กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

 

ทำรายการจองสิทธิ

 • เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนจองสิทธิ”

 

 • ตรวจสอบผลการจองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 

 • ผู้จองสิทธิจะได้รับ Notification และเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิว

 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก mymobygsb.com