กสิกร ให้เงินก้อนพร้อมใช้ สมัคร Online ง่ายมาก เอกสารน้อย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

รายละเอียดการสมัคร

*ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 5. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
  มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 

*อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 5. ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

 

เอกสารแสดงรายได้

 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

 

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

 

 

สายด่วนบริการลูกค้า 02-8888888 กด 04

 

สมัครออนไลน์

ได้ที่  https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx