สพฐ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เงินเดือน 11,500 – 16,500 บาท

สพฐ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 68 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 -19 ก.พ 2567

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เงินเดือนที่จะได้รับ

2.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

2.2 ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

 

 

 

 

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สําหรับการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 5688 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 และที่ ศธ 04009/ว 2075 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://obec38.jobthaigov.com

> รายละเอียดเพิ่มเติม