ออมสิน ให้ยืมเงินปิดหนี้นอกระบบ 2 แสนบาท ตามนโยบายรัฐ ทุกอาชีพ ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อที่ว่านี้มีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน จุดมุ่งหมายของ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ หรือนำไปชำระหนี้นอกระบบ สินเชื่อนี้สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพมีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนในการประกอบการ เป็นค่าใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานถึง 96 งวด

จุดเด่นของสินเชื่อ

1.เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิต

2.ชำระหนี้สินต่างๆ

3.เพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนใช้จ่ายดำรงชีวิต

4.เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

 

อ่าน >> ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

รายละเอียดของสินเชื่อ

→ ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

→ อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดและไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ก็จะดำเนินตามกฏหมายของทางธนาคารให้กำหนดเงื่อนไขไว้

 

 

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้

1.เงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

2.เงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินของทุกๆปี

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

​ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่น ประกอบอาชีพค้าขายประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น

2.เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำเช่นพนักงานออฟฟิศพนักงานว่าจ้างประจำหรือข้าราชการได้แก่ทหารตำรวจครูหมอพยาบาลเป็นต้น

3.เป็นบุคคลธรรมดาแต่ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

4.เป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้

5.มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะถ้านาคารออมสินทุกสาขาแห่งประเทศไทย

6.เป็นบุคคลที่ไม่ล้มละลาย

 

หากผู้ใดสนใจที่อยากกู้สินเชื่อสามารถติดต่อสอบถามธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th

ทั้งนี้ผู้ที่จะยื่นขอกู้สินเชื่อจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดไว้เบื้องต้น

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<