สินเชื่ออิ่มใจ กรุณาอัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

ขั้นตอนการยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo

 

กรุณาอัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ ยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo ด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ 💰

 

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกินรายละ 100,000 บา ท

กลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

 • ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

 

 อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

 

 

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

 • ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
 • แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง
 • แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
 • คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ 😍🍿

🥤 ข้อมูลเพิ่มเติม : https://mymobygsb.com/Loan-Imjai.html
หรือ ติดต่อ MyMo Call Center 1143