เปิดลงทะเบียนแล้ว สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสน

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม กู้สูงสุดได้ 100,000 บาท

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดให้กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท  ซึ่งขณะนี้ ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด โครงการสินเชื่ออิ่มใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

– ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร

– ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

  • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงินให้กู้

  • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ

  • ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

 วงเงินรวมของโครงการ

  • จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

>> เข้าร่วมโครงการ กดลงทะเบียนได้ครับ <<