สรุป 6 โครงการ เงินเยียวยา ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชน เร่งด่วน

สรุป 6 โครงการ เงินเยียวยา

 

 

.
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน ด้วยเงินเยียวยา ในแต่ละโครงการ ดังนี้
.

1. โครงการเราชนะ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน ซึ่งกรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท
– วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท
– ระยะเวลา 2 สัปดาห์
– ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. โครงการ ม.33 เรารักกัน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท
– วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท
– ระยะเวลา 2 สัปดาห์
– ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 64
.
.

3. คนละครึ่ง ระยะที่ 3

โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท
– วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน
– ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
แล้วเราจะสู้ไปด้วยกัน
.

4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน
– วงเงินเดือนละ 200 บาท
– ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

5. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

จำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน
– วงเงินเดือนละ 200 บาท
– ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

6. โครงการยิ่งใช้ยิ่งดี

โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 และนำ E-Voucher ไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 31 ล้านคน
.