กรมขนส่ง เปิดให้จองคิว ต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่นี่

จองคิว ต่อใบขับขี่ออนไลน์

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. ผ่อนคลาย การใช้อาคาร สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม ทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยให้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานทุกแห่งเปิดบริการใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอป DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยง  แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโ รคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม

 

 

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

ทั้งนี้ การให้บริการต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการแต่ละวัน ด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart Queue หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ส่วนผู้ที่มีคิวตั้งแต่ 2 กันยายน 64 สามารถดำเนินการได้ตามวัน เวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบจองคิวจะปรากฏคำว่า (ได้สิทธิจองใหม่) ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป ในส่วนของมาตรการเยียวย า เป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

1 ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2 ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้  *จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวย าเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้

3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรม/ทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถถึง 31 ธันวาคม 64

 

 

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง เปิดให้บริการปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ

 

 

การตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 -31 ธันวาคม 64 ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม

อย่างไรแล้ว กรมขนส่ง เปิดจองคิวออนไลน์ ต่อใบขับขี่ สิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน