มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงาน เงินเดือน 20,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิ.ย. 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงาน ปี 2567

 

ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และตำแหน่ง พนักงานโครงการ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสูงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Innovative Clearing Unit)


 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเฉพาะ ทางด้านการวิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารที่ครบวงจร

โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา โดยมีอัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 19,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม) และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ กำหนด เช่น โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน (1,500 บาท/เดือน) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน เป็นต้น

ตำแหน่ง พนักงานโครงการฯ จำนวน 3 อัตรา โดยมีอัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ กำหนด

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถของผู้สมัคร

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังเอกสารแนบ 1)

– ตำแหน่ง พนักงานโครงการฯ (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังเอกสารแนบ 2)

– มีสัญชาติไทย

2. การรับสมัคร

วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้

1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ที่ครบถ้วน มายัง E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com

2. สมัครผ่านทางระบบ CMU HR e-Recruitment ได้ที่ Link: https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment

3. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 053-948286 หรือ 081-9948489 (ฝ่ายอำนวยการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567