การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้- 24 ก.ค 2566

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ

โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย

 

กฟภ.มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2566 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 208 อัตรา รวมจำนวน 244 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร(จำนวน 36 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 7 อัตรา
– วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)  จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 4 อัตรา
– นักการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
– นิติกร  จำนวน 3 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์(สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน
(จำนวน 19 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี  
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล   จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์)   จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)   จำนวน 10 อัตรา
– พนักงานบัญชี  จำนวน 4 อัตรา

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก,
กำแพงเพชร, ตาก และแพร่(จำนวน 13 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี  
– นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  จำนวน 6 อัตรา
– พนักงานบัญชี  จำนวน 6 อัตรา

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์
(จำนวน 13 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี  
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล   จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา
– พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานพัสด  จำนวน 1 อัตรา

5.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี, ขอนแก่น,นครพนม, บึงกาฬ และสกลนคร
(จำนวน 12 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี  
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
– เศรษฐกร  จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานบัญชี   จำนวน 1 อัตรา

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี, และศรีสะเกษ
(จำนวน 10 อัตรา)
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 9 อัตรา
– พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิและบุรีรัมย์
(จำนวน 18 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์)   จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 10 อัตรา
– พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และสระบุรี
(จำนวน 23 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
– เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 12 อัตรา
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรีปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง (จำนวน 34 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  จำนวน 21 อัตรา
– พนักงานช่าง (โยธา)   จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบัญชี        จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานพัสดุ         จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสถิติ         จำนวน 1 อัตรา

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
(จำนวน 17 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 4 อัตรา
– วิศวกร (โยธา)  จำนวน 1 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์)  จำนวน 2 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  จำนวน 4 อัตรา
– พนักงานบัญช   จำนวน 2 อัตรา

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง และราชบุรี
(จำนวน 16 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 2 อัตรา
– นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์)  จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 8 อัตรา
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และสุราษฎร์ธานี
(จำนวน 21 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล   จำนวน 2 อัตรา
– นักบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์)    จำนวน 1 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   จำนวน 1 อัตรา
– นักพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  จำนวน 10 อัตรา
– พนักงานบัญชี   จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา

13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และนราธิวาส
(จำนวน 12 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า)  จำนวน 3 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 3 อัตรา
– นักพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ยกเว้น ต าแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์) ต้องอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1

3. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบที่ กฟภ. กำหนด รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2
4. ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว (แสดงหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันเป็นข้าราชการทหาร) หรือ หนังสือรับรองการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (กรณีเป็นบุคคลตามที่ก าหนด
ในห้วงอายุ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งไม่เรียกมาเข้ารับการตรวจเลือก) หรือหนังสือรับรองกรณีเป็นผู้ได้รับการยกเว้น การเกณฑ์ทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 13)
5. ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้สมัครสอบ ได้แก่
– พนักงาน กฟภ. ปัจจุบัน
– อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก
– บุคคลที่เคยถูก กฟภ. ตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณี

– พระภิกษุสามเณร (เพื่อให้สอดคล้องตามค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ข้อ 4 ห้ามมิให้พระภิกษุ สามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือท างานในหน่วยงานของรัฐ)
6. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์(โดยจะยึดถือจากวันที่ส าเร็จการศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records))
7. ผู้สมัครในต าแหน่ง วิศวกร ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ก่อนได้

8. ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบ
ในประเทศไทยแบบส่วนบุคคล (Personal) และผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ดังนี้ ที่ การสอบภาษาอังกฤษ ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. ก าหนด อายุของผลคะแนน
   1 TOEIC (สอบทักษะ Listening และ Reading) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
มีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบ ภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์

     2 TOEFL  แบบ Internet Based Testing (IBT)ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
   3 IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
   4 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
  5 TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)
มีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจาก เดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
9. ผู้สมัครในต าแหน่ง นตก. (มีประสบการณ์) สามารถอนุโลมไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ กฟภ. กำหนด ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ตามข้อ 2.8 ได้ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของ กฟภ. (English Language Test : ELT) ตามวัน เวลา สถานที่ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยต้องได้รับคะแนนการทดสอบไม่น้อยกว่า 50% จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ELT) และไม่ต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนดอีกต่อไป

การรับสมัคร
1. ผู้สนใจต้องศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์หากยืนยันแล้ว กฟภ.
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถ สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (thaijobjob.com)  หรือ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.ประจำปี 2566” ภายในวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และชำระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)