ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รับสิทธิเดือนแรกวันไหน

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบใหม่

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน ล่าสุด จะได้รับสิทธิเดือนแรกเมื่อไหร่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนสำเร็จ และประสงค์จะรับสิทธิบรรเทาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ดังนี้

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

 

 

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ดังนี้

สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะได้รับสิทธิเดือนแรกดังนี้

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำกับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะได้รับสิทธิเดือนแรกดังนี้

สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ สิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 66” แต่ถ้าลงทะเบียนหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะเริ่มได้รับสิทธิในเดือนถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ส่วนผู้ทีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรุ่นเก่าปี 2560 และปี 2561 สามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน มี.ค. 66 เป็นเดือนสุดท้าย

โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาค่าน้ำ-ค่าไฟ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

และรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps:// welfare.mof.go.th