บัตรคนจนเฮ ! ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ – ผ่อนนาน 5 ปี

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เช็กเลย

รัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ผ่านธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ “ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีการประกอบอาชีพ

– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

– 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

 

 

 

หลักประกัน

– ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

– ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน