ขั้นตอนยื่นภาษีเงินได้ ปี 2564 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่องทางออนไลน์

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ในปี 2565 สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรณียื่นด้วยแบบกระดาษ หรือถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 กรณียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th

 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ที่ต้องยื่นแบบในปี 2565 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1) บุคคลธรรมดา

2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้

 

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ทางช่องทางออนไลน์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 2565

1. เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

 

2. เลือกเมนู “ยื่นแบบ”

3. เลือกแบบภาษี ที่ต้องการยื่นภาษี

 

4. บันทึกข้อมูลแบบ หรือ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลแบบ

– กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี

– กรอกเงินได้

– กรอกค่าลดหย่อนภาษี

– ตรวจสอบข้อมูล

5. ยืนยันการยื่นแบบ

 

 

6. แสดงผลการยื่นแบบ
หมายเหตุ ระบบจะส่งผลการยื่นแบบไปที่อีเมล ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ด้วย

7. ชำระภาษี (กรณีมีภาษีต้องชำระ)

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : กรมสรรมพากร