ไทยเครดิต สินเชื่อคนค้าขาย ให้ยืม สูงสุด 200,000 บาท

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเพื่อยกระดับการอยู่กินให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าในการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้สามารถจะประกอบอาชีพได้เพื่อเป็นการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้มีอยู่มีกินได้โดยไม่เดือดร้อน อีกทั้งยังสามารถจะยกระดับเรื่องการอยู่กิน และมีอาชีพ อีกทั้งยังทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเดิม

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
 • สินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

คุณสมบัติของผู้ขอสมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและอายุผู้กู้ที่เป็นของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาดระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (สินเชื่อ SME กล้าให้) เป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยจะต้องใช้ค้ำประกันเงินกู้ด้วย บสย.

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย(สินเชื่อ SME กล้าให้)

 • เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65ปีบริบูรณ์
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เช่น ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุด เป็นต้น
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อ 3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ศุงสุด 10 ปี
 • โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3% และได้รับดอกเบี้ย 0% ใน 3 เดือนแรก