วิธีเช็คสิทธิ์ เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท สำหรับ โรงเรียนเอกชน สังกัด สช.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้ผู้ปกครองเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทแล้ว (เฉพาะโรงเรียนเอกชน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน ในภาคเรียนที่ 1 / 2564

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ผู้รับสิทธิ์เงินเยียวยานี้จะต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนจะได้รับเงินทุกคน คนละ 2000 บาท

 • เป็นนักเรียน / นักศึกษา
 • ชั้นอนุบาล
 • หรือ ชั้น ประถมศึกษา 1 – 6
 • หรือ ชั้น มัธยมศึกษา 1 – 6
 • หรือ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • ได้รับคนละ 2,000 บาท ต่อ คน
 • เริ่มจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • จ่ายครั้งเดี่ยว

 

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

 1. ให้ท่านเข้าไปที่ ลิ้งค์ เว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
 2. ในหน้าระบบงานทะเบียนให้เลือกประเภทนักศึกษา
 3. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบ
 5. ระบบจะแจ้งสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนให้ทราบ

 

อธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ เช็คสิทธิ์ เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**เราสามารถเข้าผ่านมือถือ หรือ ใน คอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับ

โดยให้ท่านผู้ปกครองเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (รหัสบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา 13 หลัก) แล้วเข้าไปในเว็บไศต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.

โดยท่านผู้ปกครอง  สามารถเข้าเว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

*กรณีนี้ เป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ที่เข้าผ่านมือถือครับ

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทนักเรียน

หน้าเว็บไซต์ ระบบงานทะเบียน จะแจ้งว่า ตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโครติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ดังภสพ ด้านบน  ในแบบฟอร์มกรอก จะมีให้เลือกสถานะของนักเรียน  คือ   ⁄ นักเรียนไทย  และ   ⁄  นักเรียนต่างชาติ

 

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน/รหัส G-Code

หากท่านเลือกในขั้นตอนที่ 2 ว่าเป็นนักเรียนไทย ท่านจะต้องนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลักมาใส่ในช่องนี้ หรือ หากท่านเลือกว่าเป็นนักเรียนต่างชาติจะต้องนำรหัส G-Code มาป้อนในช่องนี้

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ตรวจสอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิของนักเรียน

ระบบจะแจ้งสถานะขั้นมาให้ทราบดังนี้

สถานะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาท

-ได้รับสิทธิ 2,000บาท
-ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน
-โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ปัจจุบัน
-จังหวัดที่นักเรียนศึกษาอยู่
-ชั้นเรียนปัจจุบันที่นักเรียนศึกษาอยู่

 

หาก ท่านปรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษาแล้ว ไม่พบข้อมูล ดังภาพ

 

อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 1. ป้อนเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
 2. นักเรียน นักศึกษา ไม่ได้ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนั้น หรือ เป็นสถานศึกษาสังกัดรัฐบาล

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 02 282 1000
E-mail : admin@opec.go.th
สายด่วน สช. 1693