เช็กสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ม.40 มีอะไรบ้าง-ได้เงินเยียวยาวันไหน

 

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40

– กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี

– การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

-ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
-รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

กรณีทุพพลภาพ

– ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
เงื่อนไขในการรับสิทธิ
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

 

กรณีตาย

– ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ)

– ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ)

– ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
– กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
– ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
– กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
– ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
– ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555
– เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จได้แก่ บุคคล ดังต่อไปนี้

สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน

 

 

 

กรณีไม่มีผู้สิทธิตามข้อที่ระบุ

-ให้จ่ายแก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ
หมายเหตุ หากมีการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ำ (ยังไม่รวมผลตอบแทน) หรือดอกเบี้ย

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกจากเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาโควิดของรัฐบาลจะมีสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือกดังนี้

1.จ่าย 70 บาท/เดือน
2. จ่าย 100 บาท/เดือน
3.จ่าย 300 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40 มีดังนี้

1.มีสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
3.แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4.ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
5.ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
6.ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7.ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
8.ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

การจ่ายเยียวยาผู้ประกันตน ม.40 ตามมาตรการเยียวยาโควิด-19

1.ผู้ประกันตนมาตรา 39, มาตรา 40 จ่ายรายละ 5,000 บาท

2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับ 5,000 บาท

 

ไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือ สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564

– วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10 – 16

– วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17 – 34

– วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนเงินเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35 – 89

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564

– โอนเงิน 27 สิงหาคม 2564 ยกเว้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่สมัครช่วงวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 ต้องรอระบบประมวลผลวันจ่ายอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสิทธิเยียวยาไปแล้ว 5,000 บาท ต่อคน จะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม 5,000 บาท ต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน โดยมีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ จำนวน 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 61,710,820,000 ล้านบาท โดยการอนุมัติจ่ายเงินในรอบ 2 ที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้