บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือน มิถุนายน2565 ได้รับเงิน อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือน มิถุนายน2565

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2565 กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านใบ

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน 2565 นี้จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ทางกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยว่า การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะช่วยเหลือผู้มีบัตรคนจนดังนี้ รายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

-เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
-ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
-ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
**ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

-เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)
**ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
**ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

-มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
-เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
**กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

ที่มา: กรมบัญชีกลาง