เยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินเพิ่ม 1,320 ล้านบาท จากเงินกู้ เยียวยๅ 2,000 บาท ครอบคลุมเด็กเล็กอีก 6.6 แสนคน

ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติมปี 64 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.) รวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 

 

โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน

จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท การขยายกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้

จะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ และได้จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน