บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2564 เงินอะไรเข้าบ้าง วันไหน

ในเดือนกันยายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรหลายรายการ รวมถึงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กปฏิทินเงินเข้าได้แล้ว

วันที่ 1 กันยายน 2562

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาท
-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาท

วันที่ 6-8 กันยายน 2562

-เงินโบนัส 500 บาท

วันที่ 6 กันยายน : ผู้ที่มีบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39
วันที่ 7 กันยายน : ผู้ที่มีบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36
วันที่ 8 กันยายน : ผู้ที่มีบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2562

เบี้ยผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง เริ่มแจกวันที่ 9 ของเดือน และไม่เกินในวันที่ 15 ของเดือน
-เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 500 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
-เงินเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด 500 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบุตรตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ และเคยลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ 12 กันยายน 2562

-เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป และได้ลงทะเบียนว่าเช่าบ้านอยู่

วันที่ 18 กันยายน 2562

-ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
-ค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาท ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 กันยายน 2562

-เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ในเดือนกันยายนนี้ (ได้รับเงินครั้งเดียวในเดือนเกิด หากเคยได้รับไปแล้วจะไม่ได้อีก)